Iskolánk története

A sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Főgimnázium háromszéki oktatás egyik nagy múltra visszatekintő tanintézménye. A sokak által csak ,,vándorló iskola" néven emlegetett Mikes, az a sepsiszentgyörgyi középiskola, amelynek létére a leginkább kihatottak az erdélyi magyarság történelmében bekövetkezett változások.

1859-ben a református algimnázium (a későbbi Székely Mikó Kollégium) megalapításával Sepsiszentgyörgyön csak a fiúk középiskolai oktatásának kérdése oldódott meg, a lányok oktatása továbbra is csak az elemi iskola szintjére korlátozódott. Málik József, az iskola későbbi igazgatója így összegezte a sepsiszentgyörgyi lányoktatás helyzetét: „ebben a mellőzésben nem a női nem lenézése nyilvánult meg, mint inkább azon ósdi előítélet, hogy a leendő székely anyák ismeretkörének nem kell túlterjednie a házi teendőkön." E konzervatív felfogáson próbált rést ütni az a döntés melynek értelmében, 1874-ben az elemi lányiskola fölé egy kétéves időtartamú felső-leánytanoda megalapításról született határozat. A jóváhagyás megszerzése után az iskolaszék Málik Józsefet választotta meg az új tanintézmény igazgatójának.

A városi hatóságok a piacteret lezáró árucsarnoknak, a Bazárnak az emeleti részét bocsátották lánytanoda rendelkezésére, s így 1874. október 17-én sor kerülhetett az első tanévnyitó ünnepségre is. Tanintézményünk első évfolyamára 29 tanuló iratkozott be, akik a következő tantárgyak elsajátítását kezdték meg: magyar nyelv, német nyelv, történelem, földrajz, számtan, természettan, természetrajz, hit- és erkölcstan, konyhakertészet, női kézimunka, rajz, ének és szépírás.

1877-ben a tanulólétszám emelése ill. a kor igényeinek való megfelelés érdekében az iskola vezetői és a helyi hatóságok úgy döntöttek, hogy felső-leánytanodát négyosztályos polgári leányiskolává alakítják, majd a XIX. század utolsó éveiben a tanintézmény állami kezelésbe került és az I. világháború végéig Magyar Királyi Állami Polgári Leányiskola néven működött.

Az impériumváltást követő időszakban a felszámolással fenyegetett leányiskolát felekezeti tanintézménnyé szervezték át és a Csutak Vilmos által igazgatott Református Székely Mikó Kollégium falai között folytatta további működését. 1924-ben Csutak Vilmos felvetette egy önálló leánygimnázium létesítésének gondolatát, amelyet a leányiskola első igazgatónője, Bibó Erzsébet is támogatott. Az iskola vezetősége gyűjtést szervezett az építkezéshez szükséges tőke megszerzésére, ami igencsak sikeresnek bizonyult, hiszen 1927-ben már átadták a Kós Károly tervei alapján elkészült leányiskola épületét, majd 1935-ben az internátus építése is befejeződött.

A kommunista rendszer hatalomra kerülése után az 1948-as tanügyi törvény megszüntette a felekezeti oktatást, így tanintézményünk, mint állami elméleti líceum működött tovább, többször is nevet változtatva (1976-tól Filológia – Történelem Líceum, majd 1983-tól a 2. számú Ipari Líceum).

Az 1989-es fordulat iskolánk történetében is változásokhoz vezetett. 1990. január 18-án Kelemen József történelem szakos tanár javaslatára tanintézményünk felvette a Mikes Kelemen Elméleti Líceum nevet, majd 1990-1991-es tanévtől kezdődően ismét magyar tannyelvű középiskolává vált és visszaköltözött abba az épületegyüttesbe, amelyben már 1948-1961 között is működött.

 

A 135. évfordulón felavatott Mikes Fal  (1874 - 2009)

A Mikes Kelemen Líceum fennállásának 135. évfordulójára rendezett ünnepségsorozatunk keretében felavattuk a történelmünk kölönböző helyszíneit bemutató MIKES FAL fotómontázsunkat:

 

Eme "ablakok a múltra" azokat a helyszíneket, épületeket mutatják be, ahol a "vándorló iskolának" is nevezett Mikes valaha élt, előfordult történelme során:

 • Felső Leány Tanoda (1874 október 17.)
 • Községi Polgári Leányiskola (1877-1897)
 • Magyar Királyi Állami Polgári Leányiskola (1897-1919)
 • Református Székely Mikó Kollégium Polgári Leányiskola / Leányfőgimnázium (1919-1935)
 
 • Református Leánygimnázium, "Kicsi Mikó" (1927-1941)
 
 • Internátus / Önálló Esti Líceum (1935-1959)
 
 • Magyar Királyi Állami Tanítóképző Intézet (1942-1948)
 • 2. számú Középiskola (1961-1965)
 • 2. számú Líceum (1965-1973)
 • 2. számú Reál-Humán Líceum (1973-1977)
 • Filológia-Történelem Líceum (1977-1982)
 • 2. számú Ipari Líceum (1982-1989)
 
 • Református Leány Főgimnázium, Székely Tanalap (1941 / 42-1948)
 
 • Református Leány Főgimnázium, Székely Tanalap (1941 / 42-1948)
 
 • Magyar Királyi Állami Polgári Fiúiskola (1910)
 • Magyar Leánylíceum (1948-1954)
 • Magyar Tannyelvű Leány Középiskola (1954-1956)
 • 2. számú Magyar Tannyelvű Középiskola (1956-1961)
 
 • Mikes Kelemen Elméleti Líceum (1990. január 18-tól kezdődően)
 


Az ablaktáblák alatt intézmenyünk román megnevezései is olvashatóak az alábbi rövid történeti összefoglalóval együtt: