A MIKES KELEMEN ELMÉLETI LÍCEUM

HÁZIRENDJE

 Hatálybalépés időpontja: 2017. október 18.

 

Bevezető rendelkezések

A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása iskolánk minden tanulójának, dolgozójának és a szülőknek is joga és kötelessége!

A házirendet

 • az iskola tanárai készítik el.
 • a Nevelőtanács és a Diáktanács fogadja el.

A házirend

 • elfogadásakor, illetve módosításakor a Vezetőtanács és a Diáktanács egyetértési jogot gyakorol.
 • az igazgató jóváhagyásával válik érvényessé.

Jelen házirend

 • az érvényben levő iskolai törvény szerint készült.
 • szabályai – mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák – minden, az intézménnyel jogviszonyban álló személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt kötelezőek.
 • szövegét beiratkozáskor az iskola titkárságának kötelessége ismertetni minden tanulóval és szülővel.
 • szövegét az osztályfőnökök kötelesek minden tanév első osztályfőnöki óráján feldolgozni tanítványaikkal, ismertetve velük azokat a szabályokat is, amelyek a tanulói jogokkal foglalkoznak.

Az intézmény adatai

Neve: Mikes Kelemen Elméleti Líceum

Székhelye: Sepsiszentgyörgy, Kriza János utca, 1 – 3. szám

 

Az iskola nagyobb tanulóközösségei

A tanulók nagyobb közösségének az iskolai tanulólétszám, az osztály vagy adott tanulócsoport 50 %-a számít. A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés kikéri a Diáktanács véleményét, figyelembe veszi javaslatait, lehetővé teszi a Diáktanács tagjainak az ilyen témájú tantestületi értekezleten való részvételét.

A tanulók adatainak nyilvántartása

Az intézmény tanulóinak csak a Törzskönyvben és a Naplóban nyilvántartandó adatait tároljuk. A szülők elérhetősége céljából a legfontosabb telefonszámokat is kérjük. Az adatokkal kapcsolatban a szülők és a tanulók az osztályfőnöktől vagy az igazgatóság tagjaitól kérhetnek információt, illetve velük kell közölniük szóban vagy írásban a tanuló adatainak megváltozását. A tanuló névviselési jogát kötelező betartani.

Jogok és kötelességek

Minden diákot megilletnek bizonyos jogok, amelyek csak a jogszabályokban meghatározott esetekben korlátozhatóak. Ezeket a jogokat nem kell kiérdemelni, de meg kell tanulni helyesen élni velük. Az alábbi jogosultságok a tanulói jogviszony alapján minden tanulót megilletnek.

Minden tanulónak joga, hogy:

 • színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan részt vehessen.
 • a házirendben foglaltak értelmében igénybe vehesse az iskola létesítményeit.
 • igénybe vehesse az intézmény által nyújtott tanulmányi és egyéb lehetőségeket (választható tantárgy, tehetséggondozás, szakkör, sportkör, könyvtár, olvasószoba, étkezés, stb).
 • rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön, a kötelező orvosi vizsgálatokról, védőoltásokról, szűrésekről a szüleivel együtt előzetes tájékoztatást kapjon.
 • személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára.
 • szabadon, de kulturált formában véleményt nyilvánítson.
 • probléma, jogsérelem esetén tanárait, az iskola vezetőségét felkereshesse.
 • egyéni, közösségi problémái megoldásához kérhesse tanárai, osztályfőnöke, az iskola pszichológusa vagy a neveléssel foglalkozó tanár, a védőnő és az iskolaorvos, illetve az iskolavezetés segítségét.
 • vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit- és vallásoktatásban részesülhessen.
 • érdemjegyeiről rendszeresen értesüljön.
 • részt vehessen tanulmányi, sport- és kulturális versenyeken.
 • nehezen érthető anyagrészek feldolgozásához segítséget, tanácsot kérhessen tanórán és tanórán kívül.
 • I – IV. osztályban legfeljebb napi 1 (egy), V – XII. osztályokban legfeljebb napi 2 (két) nagydolgozatot (témazárót) írjon, melynek időpontját a tanárnak kötelessége egy héttel korábban egyeztetés alapján eldönteni és közölni a tanulókkal. A félévi dolgozatok száma egy héten nem lehet 3-nál több.
 • kiértékelt írásbeli munkáját tíz tanítási napon belül kézhez kapja.
 • családja anyagi helyzetétől függően kedvezményekben, szociális támogatásban, tanszertámogatásban részesüljön.
 • tájékoztatást kapjon a felvételi eljárás szabályairól, részt vegyen felvételi előkészítőkön, nyílt napokon és más oktatási intézmények által szervezett tájékoztatókon.
 • az iskola által meghirdetett tanórán kívüli foglalkozások közül szabadon választhasson.
 • egészsége érdekében naponta lehetőséget kapjon testmozgásra és sportolásra.

Bizonyos jogok csak a diákok közösségében értelmezhetőek vagy gyakorolhatóak.

Részben ezek érvényesítésére jött létre a Diáktanács, amelynek működését saját működési szabályzata írja le.

Az iskola tanulói közös tevékenységeik megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. A diákkörök munkáját a Diáktanács támogatja, segíti.

A diákkörök előzetes egyeztetés alapján és a házirendben leírtak szerint igénybe vehetik az iskola létesítményeit.

 

A tanulói jogok és a véleménynyilvánítás gyakorlása

    Minden IX – XII. osztályos tanulónak joga és        kötelessége, hogy:

 • osztályából egy képviselőt válasszon az érdekképviseleti Diáktanácsba (DT).

(Véleményezési jog szempontjából egy évfolyam érdekképviseleti DT-csoportja tekinthető nagyobb közösségnek.)

 • rendszeresen informálódjon, kérdéseire választ kapjon a képviselőkön keresztül.
 • részt vegyen az iskolagyűlésen, amelyet évente legalább egyszer a DT szervez.

A Diáktanács joga és kötelessége, hogy:

 • egyetértési jogot gyakoroljon az iskolai házirend meghatározott részeinek elfogadásakor.
 • iskolarádiót működtessen minden szünetben.

A diákok érdekeit az igazgató/aligazgató előtt, valamint a nevelőtestületi értekezleteken a DT elnök és a DT-ért felelős tanár képviseli.

A Vezetőtanácsi üléseken a diákok által megválasztott, 18. életévét betöltött tanuló látja el a diákok érdekképviseletét.

 

A tanuló kötelességei 

 • Tartsa be az iskolai házirendet, és társait is bátorítsa annak betartására.
 • Tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, tanulótársait, és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse .
 • Az iskola területén az iskola minden tanárának, alkalmazottjának, az iskolába látogató idegeneknek, diáktársainak köszönjön, és fogadja mások köszönését.
 • Az iskola tanárainak és alkalmazottainak az iskola területén kívül is köszönjön.
 • Vegyen részt a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon és az általa szabadon választott tantárgyak óráin is.
 • Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyen eleget – képességeinek megfelelően – tanulmányi kötelezettségeinek.
 • Jegyeit rendszeresen írassa be az ellenőrzőjébe, tudassa és írassa alá a szüleivel.
 • Az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott és használt eszközöket, védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, és óvja a kulturált környezetet. Gondatlanságból okozott kár esetén a tanuló (kiskorú esetén a szülő) anyagilag felelős. Szándékos károkozás esetén a tanuló anyagilag és fegyelmileg egyaránt felelős. Amennyiben a tettes nem azonosítható, az anyagi felelősség kollektívvé válik, az egész osztályközösségre kiterjed.
 • Biztosítsa a tanuláshoz szükséges feltételeket, a tanórák zavartalanságát.
 • Hozza magával a tanuláshoz szükséges felszerelést (pl. tornaruhát, rajzfelszerelést stb.).
 • Az órára pontosan menjen be, becsengetés után tartózkodjon az osztályteremben, és várja fegyelmezetten a tanárt. A tanítási órák és a szünetek idején ne hagyja el az iskolát.
 • Hiányzás esetén a tanuló az orvosi igazolást mutassa be az osztályfőnöknek a tevékenység újrakezdése után legkésőbb 7 napon belül. Ellenkező esetben a hiányzások igazolatlannak minősülnek.
 • Tartsa be a baleset- és tűzvédelmi előírásokat. Társait is bátorítsa azok betartására. Védje saját és társai egészségét, épségét, sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a szolgálatos pedagógusnak vagy az iskola más alkalmazottjának, ha saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt.
 • Az iskola épületében ne labdázzon, ne közlekedjen kerékpárral, gördeszkával, görkorcsolyával, rollerrel. A folyósón közlekedjen civilizáltan.
 • Tanáraival, tanulótársaival, az iskola minden alkalmazottjával és az iskolába látogató idegenekkel is illedelmesen, udvariasan  viselkedjen, tisztelettudóan s választékosan beszéljen.
 • Az iskolában a tanuló tiszta, ápolt, kulturált, visszafogott, életkornak megfelelő külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő és az időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg.
 • Az iskolai ünnepélyeken fehér blúz/ing és sötét szoknya vagy nadrág viselése a kötelező.
 • Feltűnő színűre festett haj viselete mindenkinek tilos.
 • Piercing viselése lányoknak és fiúknak egyaránt tilos.
 • Fülbevaló viselése a fiúknak tilos.
 • Mindenkinek tilos a raszta haj viselete.
 • Az iskola területén és az iskola épületén kívül zajló iskolai rendezvényeken a tanulónak tilos dohányozni. A tanuló nem tarthat magánál és nem fogyaszthat az iskolában és az iskola épületén kívül zajló iskolai rendezvényeken alkoholt tartalmazó italokat.
 • A tanuló nem tarthat magánál és nem fogyaszthat az iskolában és az iskola épületén kívül zajló iskolai rendezvényeken kábítószert vagy annak minősülő anyagokat és gyógyszereket.
 • Olyan gyógyszeres kezelésekről, amelyek az iskola területén és/vagy tevékenységek ideje alatt orvosi előírásra szükségesek, a szülő/nevelő köteles az osztályfőnököt, az érintett szaktanárt és / vagy más felelősséget vállaló személyt írásban értesíteni. Az osztályfőnök /tanító /szaktanár /igazgató /szolgálatos tanár / biztonsági őr /felelősséget vállaló személy a személyi jogok megsértése nélkül átkutathatja a rábízott tanulók csomagját és ruházatát, ha felmerül a gyanú, hogy tiltott tárgyakat vagy anyagokat tartanak maguknál. Az ilyen esetekről azonnal írott jegyzőkönyv nyújtandó be az intézmény vezetőségéhez.
 • A tanuló nem tarthat magánál az iskolában és az iskola épületén kívül zajló iskolai rendezvényeken fegyvert és fegyvernek minősülő eszközt.
 • A tanításhoz, tanuláshoz nem szükséges nagy értékű felszerelést és ékszert, számottevő mennyiségű pénzt nem szabad behozni az iskolába.
 • A tanuló nem használhat mobiltelefont és más elektronikus eszközt a tanítási órákon.
 • Ezeket az eszközöket órák előtt köteles kikapcsolni, és az osztályteremben erre a célra kijelölt helyre tenni.
 • Ellenkező esetben a tanárnak jogában áll azt elvenni és csak a szülőnek adni vissza.
 • A tanítási órákon és az iskola területén a tanulónak tilos hang - vagy képfelvételt készíteni, hacsak nem kapott arra engedélyt valamilyen iskolai tevékenység érdekében.

 

Az iskola munkarendje

A tanítás 7,00 órakor kezdődik.

A diákoknak a tanítás kezdete előtt legalább 5 perccel korábban kell megérkezniük az iskolába, elfoglalniuk helyüket a tanteremben, vagy a szaktermek előtt várniuk a tanárt.

Csengetési rend:

1.óra          7,00 - 7,50

2.óra          8,00 - 8,50

3.óra          9,00 - 9,50

4.óra          10,10 - 11,00

5.óra          11,10 - 12,00

6.óra          12,10 - 13,00

7.óra          13,10 - 14,00

8.óra          14,10 - 15,00

 • Szünetekben a szolgálatos tanár rendelkezéseit be kell tartani.
 • Szünetekben a tanulók a folyosókon, a tantermekben, jó idő esetén, az udvaron tartózkodhatnak. A szaktermeket és a tornatermet a tanítási óra után el kell hagyniuk.
 • A tanítás ideje alatt a tanulók csak engedéllyel hagyhatják el az iskola területét.
 • Indokolt esetben az iskola területét a tanítás befejezése előtt is el lehet hagyni a szaktanár, az osztályfőnök vagy az igazgatóság engedélyével. Az engedélyt adó pedagógus aláírásával hitelesített kilépőt a kapusháznál le kell adni.
 • Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.
 • Tanítási idő alatt az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a kapusszolgálat ellenőrzi. Az iskolába érkező szülőket, illetve idegeneket a kapusszolgálat nyilvántartja.
 • A tornateremben, a szaktermekben és szertárakban csak az illetékes tanár jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók.
 • A folyosókon, lépcsőházban a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, amely veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat.
 • A tanulók hivatalos ügyeiket a kijelölt időpont szerint intézhetik a titkárságon, az igazgatói irodában vagy a könyvelőségen.

Tűzriadó

 • Tűzriadó esetén, a folyosókon és termekben kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet.
 • A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival.

Az iskola épületének használati rendje

 • Az iskola épülete tanítási időben 6,45 órától 22 óráig van nyitva.
 • Az iskola a kötelező és választott foglalkozások időtartamán túl nem vállalja a diákok felügyeletét.
 • Az iskolai könyvtár a tanulók rendelkezésére áll (helyben olvasás, kölcsönzés és technikai eszközök rendeltetésszerű használata). A könyvtár nyitvatartási idejét a könyvtáros javaslata alapján az igazgató határozza meg tanévenként.
 • Annak, aki a kölcsönzött könyvet elveszíti, megrongálja, vagy határidőre nem viszi vissza, egyéni elbírálás alapján kártérítést, illetve késedelmi díjat kell fizetnie.
 • Az ebédlő a kulturált étkezés színhelye, kötelező a helyhez illő megfelelő viselkedés.

 Az ellenőrző könyv használata

 • Az ellenőrző könyv okmány, melynek bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti.
 • A diák köteles minden tanítási napon magával hozni ellenőrző könyvét, a kapott jegyét beíratni és aláíratni a szülővel.

Hiányzások

 • Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt tanévenként 3 napra az osztályfőnök, 3 napnál hosszabb távolmaradás esetén az igazgató adhat.
 • Az orvosi igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek mutatják be, legkésőbb a hiányzást követő első osztályfőnöki órán. Az egy héten belül nem igazolt hiányzás igazolatlannak számít.
 • A fentiek a tanulók által szabadon választott tanórákról, szakköri foglalkozásokról való késésre és hiányzásra is érvényesek.
 • Az igazolatlan hiányzás következményei:
  1. Az első öt igazolatlan hiányzás után az iskola köteles a szülőt értesíteni a hiányzásról, felhívni a szülő figyelmét az igazolatlan hiányzások következményeire.
  2. Ha a tanuló ismételten igazolatlanul hiányzik, az iskola írásban tájékoztatja a szülőket.
  3. Ha a tanuló tíz óránál többet hiányzik igazolatlanul, az a magaviseleti jegy levonásával jár. Minden tízedik igazolatlan hiányzás egy magaviseleti jegy levonását vonja maga után.

Anyagi kár okozása

Gondatlanságból okozott károkért a tanuló (kiskorú esetén a szülő) anyagilag, szándékos károkozás esetén pedig anyagilag és fegyelmileg is felelős.

 

A szolgálatos tanuló (hetes) - feladatai

Az osztályfőnök heti váltásban heteseket jelöl ki. Feladataik a következők:

 1. Jelentik a hiányzókat az óra elején.
 2. Kiszellőztetik a tantermet szünetekben.
 3. Letörlik a táblát, és gondoskodnak krétáról.
 4. A szolgálatos tanárnak jelentik, ha az órát tartó tanár 10 perccel csöngetés után nem érkezett meg.
 5. Megöntözik a virágokat.
 6. Társaikat figyelmeztetik, hogy a vigyázzanak a tanterem tisztaságára, órák után a szemetet padjaikból dobják a kukába.
 7. Az utolsó óra után becsukják az ablakokat, lekapcsolják a villanyt, és bezárják az ajtót.

Rendezvények

 1. A Diáktanács által szervezett rendezvények zártkörűek, és  17 órától 22 óráig tartanak.
 2. Minden osztály szervezhet összejöveteleket, melyeknek időpontját és helyét közölniük kell az igazgatósággal.

A tanév közbeni és tanév végi jutalmazás, illetve elmarasztalás

Az arra rászolgáló tanulókat az intézmény helyi tantervében leírtak szerint és módon kell elbírálni, a meghozott döntést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

 

   A jutalmazás módozatai: 

   Az elmarasztalás módozatai:

 • szaktanári dicséret
 • osztályfőnöki dicséret
 • igazgatói dicséret
 • nevelőtestületi dicséret
 • szaktanári figyelmeztetés
 • osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás
 • igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás
 • nevelőtestületi figyelmeztetés, intés, megrovás

 

A tanulók büntetésének (elmarasztalásának) formái

 

I. Cikkely

(1) A tanügyi jogszabályok és az iskolai rendszabályzat be nem tartása esetén az iskola igazgatósága, vezetőtanácsa, nevelőtanácsa és az osztályfőnök büntetést alkalmaz a tanulókkal szemben.

(2) A büntetésnek összhangban kell állnia a kihágás természetével és súlyosságával.

(3) A tanulókkal szemben alkalmazható büntetési formák a következők:

      a) egyéni figyelmeztetés (intés)

      b) megrovás az osztályközösség előtt /a fegyelmi bizottság /nevelőtanács előtt

      c) írásbeli figyelmeztetés

      d) az ösztöndíj időleges vagy végleges megvonása

     e) az iskolai tevékenységekről való 3-5 napos eltiltás (9-12. osztályosok       esetében)

      f) más osztályközösség kijelölése a tanuló számára 

      g) utolsó írásbeli figyelmeztetés

      h) az iskolából való eltávolítás (11 - 12. osztályosok esetében)

(4) A megrovások alkalmazásáról az osztályfőnök kötelező módon írásban értesíti a tanuló szüleit. Ha szükséges, akkor az igazgatóság vagy a nevelőtanács elé idézi őket.

 

II. Cikkely

(1) Az egyéni intés esetében fel kell hívni a tanuló figyelmét arra, hogy kihágást követett el, és bíztatni, hogy gondolja át további magatartását. Ellenkező esetben súlyosabb büntetést kaphat.

(2) Az egyéni intést a szaktanár, az osztálytanító, az osztályfőnök, a fegyelmi bizottság vagy az igazgató alkalmazhatja.

(3)  A büntetésnek ez a formája nem befolyásolja a magaviseleti jegyet.

 

III. Cikkely

(1) A megrovást az osztályközösség előtt /a fegyelmi bizottság / nevelőtanács előtt az osztályfőnök / osztálytanító végzi, illetve a szaktanár is megteheti.

(2) A megrovás esetében fel kell hívni a tanuló figyelmét arra, hogy kihágást követett el, és bíztatni,  hogy változtassa meg a magatartását. Ellenkező esetben súlyosabb büntetést kaphat.

(3) A megrovást a szaktanár, az osztálytanító, az osztályfőnök , a fegyelmi bizottság vagy az igazgató alkalmazhatja. 

 

IV. Cikkely

(1) A kihágást elkövető tanulót az osztálytanító vagy az osztályfőnök írásbeli figyelmeztetésben részesítheti az igazgató vagy az osztály tanárainak javaslatára.

(2) A megrovásról jegyzőkönyv készül, és félév végén az osztályfőnök erről a nevelő tanácsnak beszámol.

 (3) A büntetést és a dokumentum titkársági iktatószámát az osztálynaplóba be kell írni. A dokumentumot aláírás mellett a szülőnek személyesen kell átadni. Az írásbeli figyelmeztetés a magaviseleti jegy levonásával jár.

 

V. Cikkely

Az ösztöndíj időleges vagy végleges megvonása az igazgató javaslatára   történik, és a magaviseleti jegy levonásával is együtt jár.

  

VI. Cikkely 

(1) Az iskolai tevékenységekről való 3-5 napos letiltás azt jelenti , hogy a tanuló az iskola könyvtárában tartózkodik, és önerőből pótolja be a tananyagot. A könyvtárban való meg nem jelenés igazolatlan hiányzásnak számít .

(2) Csak a líceumi tanulóknál alkalmazható, és a magaviseleti jegy levonásával jár.

(3) A büntetés és a dokumentum titkársági iktatószáma az osztálynaplóba is bekerül.

 

VII. Cikkely: Más osztályközösség kijelölése a tanuló számára (nem alkalmazható az elemi osztályok esetében). A büntetés és a dokumentum titkársági iktatószáma az osztálynaplóba is bekerül, és magaviseleti jegy levonásával jár.

 

VIII . Cikkely  

(1) Utolsó írásbeli figyelmeztetésben részesül az a 11 - 12. osztályos tanuló , akinek 20 igazolatlan hiányzása van a tanév folyamán, vagy indokolatlanul hiányzott egy bizonyos tantárgy esetén az órák 15% - ról.

(2) Az utolsó írásbeli figyelmeztetés a magaviseleti jegy levonásával jár, és a nevelőtanácsnak kell elfogadnia.

(3) A büntetés és a dokumentum titkársági iktatószáma az osztálynaplóba is bekerül.

(4) A dokumentumot aláírás mellett a szülőnek személyesen kell átadni. 

 

IX. Cikkely: Az iskolából való eltávolítás (11 - 12. osztályosok esetében)

(1) Ezt a büntetési formát az osztályfőnök javasolja - az igazgatóval való előzetes egyeztetés alapján - a nevelőtanácsi ülésen.

(2) Ez a büntetési forma alkalmazható a következő tanévben való visszairatkozási joggal is,  ha egy tantárgyból  az éves óraszám 30 % -nál  hiányzik, vagy a tanévi igazolatlan hiányzások száma eléri a 40 órát.

(3) A büntetést csak akkor lehet alkalmazni , ha a tanuló már részesült utolsó írásbeli figyelmeztetésben.

(4) A büntetést a nevelőtanácsnak kell elfogadnia.

(5) A büntetésnek szerepelnie kell a nevelőtanács jegyzőkönyvében, az osztálynaplóban és az iskola anyakönyvében (registrul matricol).

(6) A büntetésről az osztályfőnök a szülőt írásban és személyesen értesíti, a szülővel a dokumentumot aláíratja.

(7) A büntetés a magaviseleti jegy levonásával jár, melyet az iskola nevelőtanácsa hagy jóvá.

 

X. Cikkely: ha a tanuló legalább 8 héten keresztül kifogástalanul viselkedik, akkor az I. cikkely / (3) / b) – e) esetekben javasolt magaviseleti jegy levonás visszavonható az által, aki javasolta.

 

XICikkely: a tanulók igazolatlan hiányzásai előidézhetik a magaviseleti jegy levonását, minden 10 igazolatlan hiányzás egy magaviseleti jegy levonását vonja maga után.

 

Igazolatlan hiányzás/félév

Magaviseleti

jegy

Más büntetés

4-9

10

Egyéni figyelmeztetés

10-19

9

Megrovás az osztályközösség előtt

 

20

8

Írásbeli figyelmeztetés és az ösztöndíj időleges vagy végleges megvonása

 

21-29

8

Utolsó írásbeli figyelmeztetés

30

7

 

40

6

 

40 felett

5 és 4

Az iskolából való eltávolítás

 

XII. Cikkely: az iskola területén és a közvetlen közelében levő helyeken történő cigarettázás következményei a tanulókra nézve.

 

1. kihágás

Egyéni figyelmeztetés

2. kihágás

Egy magaviseleti jegy levonása

3. kihágás

Írásbeli figyelmeztetés és 2 magaviseleti jegy levonása

4. kihágás

Utolsó figyelmeztetés

5. kihágás

Eltávolítás

 

 

 

 


 

Nyomtatható verzió:

A Mikes Kelemen Elméleti Líceum házirendje 2017-2018.pdf