ANEXA 4

la procedura internă nr. 194 din 16.03.2015, Măsurile de securitate luate de Liceul Teoretic Mikes Kelemen pentru asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter personal
 
NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
 
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Liceul Teoretic Mikes Kelemen, precum și împuternicitul său Edu Apps SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
 
Scopul colectării datelor este:
1.      Educație și cercetare, corelat cu scopul Gestionării informatice a situațiilor școlare prin aplicația on-line ADMA ©Edu Apps, proiect ID 989, nr. contract RO POS CCE 338/02.08.2011, cod SMIS CNSR 28132, implementat prin Ministerul Educației Naționale;
2.      Monitorizarea /securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private
 
Cap. 1.1 - Date personale prelucrate în mod obligatoriu prin activitatea instituțiilor educaționale, reglementate de legislația în vigoare
 
Pentru scopul Educație și cercetare, instituția are obligația de a colecta și prelucra următoarele date cu caracter personal (ale Dvs. sau ale membrilor dvs. de familie):
·        numele și prenumele
·        numele și prenumele membrilor de familie
·        sexul
·        data și locul nașterii
·        cetățenia
·        datele din actele de stare civilă
·        telefon/fax
·        adresa (domiciliu/reședință)
·        e-mail
·        profesie
·        locul de muncă ale părinților/tutorelui
·        formare profesională, diplome, studii
·        situație familială
·        imagine (fotografii 3x4 pentru actele de studii, ecusoane)
·        apartenența etnică
·        religia elevului
·        codul numeric personal
·        seria și numărul actului de identitate/pașaportului
 
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele de mai sus, acestea fiind necesare pentru înscrierea elevilor în instituțiile educaționale. Conform legislației în vigoare, învățământul este obligatoriu în România, de la nivel preșcolar până la clasa a X-a. Refuzul dvs. determină neinscrierea copilului Dvs. în procesul obligatoriu de educație.
 
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operatorul Liceul Teoretic Mikes Kelemen, şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autoritățile publice centrale/locale, instituții de învățământ și educație.
 
Cap. 1.2 - Date personale prelucrate în baza Regulamentului de Ordine Interioară Accesul vizitatorilor în instituție
 
Tot pentru scopul Educație și cercetare, pentru monitorizarea accesului în instituție respectiv pentru securitatea minorilor/elevilor, instituția a stabilit prin Regulamentul de Ordine Interioară obligativitatea vizitatorilor de a prezenta buletin/carte de identitate/pașaport personalului din serviciul de protecție și pază. Datele cu caracter personal, care vor fi consemnate în registrul special de intrare-ieșire sunt următoarele:
·        numele și prenumele vizitatorului
·        seria și numărul actului de identitate/pașaportului
precum și datele:
·        departamentul la care se solicită acces
·        data și ora sosirii
·        data și ora plecării
 
Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele sus menționate, acestea fiind necesare doar pentru accesul în instituție. Refuzul dvs. determină neacordarea accesului Dvs. în instituție de personalul din serviciul de protecție și pază. Despre prelucrarea datelor cu caracter special veți fi informați verbal, prin afiș, și prin site-ul instituției de la adresa URL: http://www.mikes.educv.ro/web/guest/dataprotection
 
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: organelor de control teritoriale autorizate.
 
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.
 
Cap. 1.3 - Date personale prelucrate în scopul corelat Gestionarea informatică a situațiilor școlare prin aplicația on-line ADMA ©Edu Apps, proiect ID 989, nr. contract RO POS CCE 338/02.08.2011, cod SMIS CNSR 28132, implementat prin Ministerul Educației Naționale
 
Sistemul de gestiune şcolară ADMA® , aplicaţie care rulează pe platforma Google App Engine® (GAE), asigură activități educaționale în laboratorul de informatică pentru elevii și profesorii instituției, precum și activități administrative pentru secretari/personal didactic auxiliar. Accesarea aplicațiilor on-line ADMA ©Edu Apps se face prin conturi de diferite niveluri de drepturi de acces. Crearea conturilor presupune prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor logați. Gestionarea utilizatorilor și prelucrarea datelor lor cu caracter personal se face prin operatorul împuternicit al Liceului Teoretic Mikes Kelemen, firma Edu Apps SRL, care asigură administrarea și accesul la baza de date cu caracter personal în numele beneficiarului, conform contractului încheiat între părți în cadrul proiectului ADMA ©Edu Apps, proiect ID 989, nr. contract RO POS CCE 338/02.08.2011, cod SMIS CNSR 28132, implementat prin Ministerul Educației Naționale.
 
Datele cu caracter personal prelucrate de operatorul Liceul Teoretic Mikes Kelemen și de împuternicitul său Edu Apps SRL, vor fi următoarele:
·        numele și prenumele
·        numele și prenumele membrilor de familie
·        sexul
·        data și locul nașterii
·        cetățenia
·        semnătura
·        telefon/fax
·        adresa (domiciliu/reședință)
·        e-mail
·        profesie
·        locul de muncă
·        formare profesională, diplome, studii
·        situație familială
·        date privind starea de sănătate (școala trebuie să știe dacă elevul este alergic sau nu)
·        imagine
·        obișnuință/preferințe/comportament
·        date de geolocalizare/date de trafic
·        apartenența etnică
·        codul numeric personal
·        seria și numărul actului de identitate/pașaportului
 
Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele sus menționate, acestea fiind necesare doar pentru accesul la aplicație. Refuzul dvs. determină imposibilitatea accesării aplicației  ADMA ©Edu Apps, și a datelor educaționale stocate. Despre prelucrarea datelor cu caracter special veți fi informați prin afiș, și prin site-ul instituției de la adresa URL: http://www.mikes.educv.ro/web/guest/dataprotection.
 
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: Edu Apps SRL din București, Ministerul Educaţiei Naţionale și corporația multinațională americană Google Internet company. Datele dumneavoastră vor fi transferate în străinătate, și anume în Statele Unite ale Americii.
 
Dacă doriţi informaţii suplimentare despre produsele și serviciile implementate prin aplicația ADMA ©Edu Apps, puteți accesa pagina web http://goadma.com/?lang=ro.
 
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la directorul Liceului Teoretic Mikes Kelemen, prof. KEREKES DORINA. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţie.
 
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
 
Despre aceste activități desfășurate, enumerate la capitolele Cap 1.1., Cap 1.2. și Cap 1.3, Liceul Teoretic Mikes Kelemen a notificat Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin notificarea nr. 24227 din registrul on-line al notificărilor, pentru scopul: Educație și cercetare, corelat cu scopul Gestionării informatice a situațiilor școlare prin aplicația on-line ADMA ©Edu Apps, proiect ID 989, nr. contract RO POS CCE 338/02.08.2011, cod SMIS CNSR 28132, implementat prin Ministerul Educației Naționale.
 
 
Cap. 2.1 - Date personale prelucrate în mod obligatoriu prin activitatea instituțiilor educaționale, reglementate de legislația în vigoare – Supravegherea examenelor naţionale
 
În vederea supravegherii video a examenelor naţionale (BACALUREAT, EVALUAREA NAŢIONALĂ A ELEVILOR DE CLASA A VIII-A, EXAMEN DE DEFINITIVAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT, EXAMEN DE TITULARIZARE), Liceul Teoretic Mikes Kelemen are obligaţia de a prelucra următoarele date cu caracter personal ale candidaţilor înscrisi la aceste examene (elevi, studenţi, profesori), respectiv a personelor nominalizate ca asistenţi supraveghetori (personal didactic de predare sau personal didactic auxiliar):
·        imagine
 
Activitatea se va desfăşura conform Metodologiilor de examen elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale - publicate în Monitorul Oficial ca Ordine ale Ministrului Educației Naționale -, și se vor derula exclusiv în zile de examen, și în intervalele orare stabilite în OMECS. Camerele de supraveghere sunt instalate în săli de clase desemnate ca săli de examen, pe ușa de intrare ele acestor săli fiind afișat în zilele de examen următorul afiș:
 
prin care sunteți avertizați despre faptul, că sunteți supravegheați video. 
 
Sistemul de supraveghere este oprit în restul perioadelor (în zilele când nu sunt organizate examene naționale), de asemenea sistemul de înregistrare video nu captează și nu arhivează convorbiri, sau semnale audio.
 
Candidații la aceste examene naționale sunt obligați să furnizeze datele cu caracter personal amintit – imagine –, refuzul candidatului de a oferi aceste date atrage după sine eliminarea candidatului de la examenul național organizat.
 
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: Inspectoratul Școlar Județean Covansa, Ministerul Educației Naționale.
 
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.

 

Cap. 2.2 - Date personale prelucrate în mod voluntar – Supravegherea video ale intrăriilor și ale coridoarelor, Registrul special de intrare vizitatori
 
Pentru asigurarea securității elevilor, a angajaților, a vizitatorilor și a bunurilor din dotare instituția noastră supraveghează video intrarea pricipală și coridoarele din încinta liceului. Despre faptul că sunteți înregistrați veți fi informați prin afișe plasate la perimetrul zonelor supravegheate, și care conține pictograma de mai jos, respectiv informațiile referitoare la drepturile Dvs. privind prelucrarea datelor cu caracter personal:
 
 
LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate –la cererea acestora– următorilor destinatari: Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna.
 
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.
 
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la directorul instituţiei, prof. Kerekes Dorina.
 
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.

 

Liceul Teoretic Mikes Kelemen prelucrează următoarele date cu caracter personal:

·        imagine

de asemenea pentru monitorizarea accesului în instituție, respectiv pentru securitatea minorilor/elevilor, instituția a stabilit prin Regulamentul de Ordine Interioară obligativitatea vizitatorilor de a prezenta buletin/carte de identitate/pașaport personalului din serviciul de protecție și pază. Datele cu caracter personal, care vor fi consemnate în Registrul Special de Intrare-ieșire vizitatori sunt următoarele:

·        numele și prenumele vizitatorului
·        seria și numărul actului de identitate/pașaportului
precum și datele:
·        departamentul la care se solicită acces
·        data și ora sosirii
·        data și ora plecării
 
Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date, acestea fiind necesare doar pentru accesul în instituție. Refuzul dvs. determină neacordarea accesului Dvs. în instituție de personalul din serviciul de protecție și pază. Despre prelucrarea datelor cu caracter personal veți fi informați prin afiș, și prin site-ul instituției de la adresa URL: http://www.mikes.educv.ro/web/guest/dataprotection
 
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: organe de control autorizate.
 
Sistemul automat de înregistrare video nu captează și nu arhivează convorbiri/ semnale audio.
 
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.
 
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la directorul Liceului Teoretic Mikes Kelemen, prof. MÁR ISTVÁN. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţie.
 
Despre aceste activități desfășurate, enumerate la capitolele Cap 2.1. și Cap 2.2., Liceul Teoretic Mikes Kelemen a notificat Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin notificarea nr. 33164 din registrul on-line al notificărilor, pentru scopul: Monitorizarea /securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private.
 
DIRECTOR

Prof. MÁR ISTVÁN